Payload Team

 B. Raghavendra Prasad (VELC PI)  Jagdev Singh (Founder VELC PI)
 Suresh Venkata Narra  Amit Kumar
 K. Sasikumar Raja  S. Kathiravan
 Muthupriyal  S. Nagabhushana
 G. Sindhuja  P.U. Kamath
 Varun Kumar  Sanal Kumar
 Shalabh Mishra  Pawan Kumar
 Bhavana Hegde  Utkarsha D.
 V. Natarajan