Payload Team

 B. Raghavendra Prasad (Former PI)   R. Ramesh (VELC PI)
 Jagdev Singh (Founder VELC PI)  Suresh Venkata Narra
 K. Sasikumar Raja  S. Kathiravan
 V. Muthupriyal  S. Nagabhushana
 G. Sindhuja  P.U. Kamath
 Amit Kumar  Varun Kumar
 Shalabh Mishra  Pawan Kumar
 Bhavana Hegde  Utkarsha D.
 V. Natarajan  Sanal Krishnan V.U.